Sözleşme Metni

SİNEHANE SENARYO YARIŞMASI

TURKUVAZ MEDYA GRUBU bünyesinde film yapım şirketi olarak kurulan SİNEHANE FİLM PRODÜKSİYON A.Ş.  “TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK A.Ş.”nin basım ve yayın haklarına sahip olduğu “Lacivert Dergi”nin ortaklığında Türk sinemasını desteklemek ve geliştirmek adına ve aşağıda belirtilen şartlar dahilinde bir senaryo yarışması (bundan sonra kısaca “Yarışma” olarak anılacaktır) düzenlenecektir.

Yarışma’ya başvurmak isteyenler tamamen dijital ortamda www.sinehane.com.tr üzerinden gerçekleştirecekleri başvuruları ile;  elektronik yolla onay vermek suretiyle yarışmaya katıldığını beyan ederek; aşağıda belirtilen tüm koşulları, tam ve eksiksiz bir biçimde okuduğunu, anladığını, belirtilen tüm şartların tamamına sahip olduğunu ve bu koşullara herhangi bir itirazının bulunmadığını ve/veya bulunmayacağını, hukuka uygun olarak kendisini bağlayıcı nitelik kazanacağını, aşağıda yer alan tüm hükümleri hür iradesiyle ve yasal olarak sonuç doğuracak şekilde kabul etmiş sayılacağını ve belirtilen hususlara ve/veya şartlara aykırı hareket etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

KAPSAMI

 • Yarışma 18 yaşını doldurmuş herkese açıktır.
 • Yarışma’da konu sınırlaması yoktur.
 • Yarışma’da tür sınırlaması yoktur.
 • Senaryolar önce teknik elemeye tabi tutulacak, eksik doküman sunan, senaryo formatına uymayan içerikli başvurular elenecektir.
 • Teknik elemeyi geçen başvurular ön jüri tarafından değerlendirilecek, ön elemeyi geçen senaryolar ‘Seçici Kurul’un onayına sunulacak ve 10 senaryo seçilecektir.
 • Seçilmiş olan 10 senaryo jüri tarafından tekrar değerlendirilip ilk 3 aday belirlenecektir.
 • Yarışma’ya konu senaryo Türkçe dilinde yazılmalıdır. Yabancı dilde diyaloglar yer alabilir ancak her hâlükârda metnin %40’ını geçmemelidir.
 • Bir yarışmacı birden fazla senaryo ile başvuruda bulunulabilir, ancak her bir senaryo için ayrı ayrı başvuru yapılmalıdır. Her bir başvuru ayrı bir elemeye tabi tutulacaktır.
 • Yarışma’ya başvuruda bulunmak için Türkiye Cumhuriyeti içerisinde ikamet etme ve/veya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma zorunluluğu yoktur.
 • Birden fazla senaristin ortak yazdığı çalışmalarla başvuru yapılabilecektir. Başvuran yarışmacı diğer tüm senaristlerin onayını ve muvafakatını alarak başvurmaya yetkili olmalıdır. Başvuru sahibi yazar diğer yazarların ad ve soyadlarını başvuru formunda ve senaryonun kapak sayfasında belirtmelidir.
 • Başvuru formunu eksik dolduran, şartnamedeki koşullara uygun olmayan dosyalar yükleyen adaylar, doğrudan yarışma dışı bırakılacaktır.
 • Yarışma sonucunda birinci olarak seçilen senaryonun yapımı SİNEHANE tarafından gerçekleştirilecektir.
 • Yarışma sonucunda ikinci ve üçüncü sırada seçilen senaryoların sahiplerine belirtilen para ödülü verilecek ve 18 aylık süre sonuna kadar ilgili senaryolara ilişkin tasarrufta bulunma hakkı SİNEHANE’de olacaktır. Söz konusu süre zarfında SİNEHANE yapımı gerçekleştirmeye karar verirse söz konusu eserin yapımı SİNEHANE tarafından yerine getirilecektir.

BAŞVURU KOŞULLARI

 • Başvurular, Yarışma’nın resmi internet sitesi olan  www.sinehane.com.tr  sitesindeki başvuru formu doldurularak yapılacaktır.
 • Başvuru formu eksiksiz doldurulmalı ve belirtilen bilgi ve dosyaları içermelidir.
 • Başvuranlar başvuru formuna adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, adresi, eğitim durumu, cep telefonu numarası, e-mail adresini eksiksiz girmelidir.
 • Filmin sinopsisi ve tretmanı azami 1 sayfa uzunluğunda olmalıdır.
 • Filmin senaryosu uluslararası senaryo yazım formatlarına uygun, 90-130 sayfa arasında olmalı, pdf formatında gönderilmelidir.

GENEL HÜKÜMLER

 1. Başvuran senarist Yarışma’ya katılacağı senaryonun tamamen kendisine ait özgün bir eser olduğu daha önce her hangi bir yarışmaya, festivale katılan/sunulan bir eser olmadığını işbu senaryosu üzerinde yasal olarak tüm mali haklara sahip olduğunu beyan ve taahhüt eder.
 2. Başvuran senarist yarışmaya katılacağı senaryo ile başvurmaya ve tam tasarrufta bulunmaya münhasıran yetkili ve ehil olduğunu, buna hiçbir sebeple kimsenin engel olmayacağını, bu hususta üçüncü kişilerin hiçbir hak ileri sürmeyeceklerini beyan ve taahhüt eder.
 3. Başvuran senaryosunun yasaların emredici hükümlerine uygun olacağını, daha önce alenileşmiş veya alenileşmemiş başka eserden alıntı veya intihal içermeyen özgün bir eser olacağını, Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanuna, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı mevzuatına, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması hususundaki ilkelere, Reklam Kurulu normlarına ve diğer mevzuata aykırı olmayacağını, gizli reklam içermeyeceğini taahhüt eder.
 4. Başvuran senaryosunun, tüm telif haklarından arındırılmış olduğunu, senaryonun biyografi, uyarlama veya üçüncü kişilerin hak iddia edebileceği sair hususlar içermesi halinde söz konusu hususların gönderilen senaryonun kapak sayfasında açıkça belirtileceğini kabul ve taahhüt eder. Bu kapsamda başvuran telif, yasal izin ve diğer tüm hukuki işlemleri gerçekleştireceğini ve gerekli yasal belgelerin temininin kendi yükümlülüğünde olduğunu kabul ve taahhüt eder. Başvuran söz konusu belgelerin SİNEHANE tarafından talep edilmesi halinde derhal ibraz edeceğini kabul ve taahhüt eder.
 5.  SİNEHANE yapılan başvurular sonucunda uygun bulunan senaryo ve/veya senaryolara ilişkin, senarist ile 18 ay içerisinde bir senarist sözleşmesi imzalayacak ve söz konusu aşamadan sonra senarist sözleşmesinin hükümleri geçerli olacaktır. Şu kadar ki yarışmaya başvuran eserlerin değerlendirilme kapsamına alınması veya jüri tarafından seçilmesi senarist sözleşmesinin kesin olarak imzalanacağı anlamına gelmeyecek ve SİNEHANE’yi herhangi bir mükellefiyet altına sokmayacaktır. Yarışmada ilk 3’e seçilen senaryolara ilişkin senarist/ler 18 ay boyunca her hangi bir tasarrufta bulunmayacaktır.  Uygun bulunan senaryolarla ilgili 18 aylık süre içerisinde SİNEHANE’nin herhangi bir tasarrufta bulunmaması ve senaristle bir sözleşme yapmaması halinde senarist bu senaryosu üzerinde serbestçe tasarrufta bulunabilecektir. Başvuran iş tüm bu hususu kabul ve taahhüt eder.
 6. Başvuran/Başvuranlar’ın senaryosu ile Yarışma’da ilk 3’e girmesi halinde seçilen ilk 3 Başvuran Sinehane’nin yapım kararı vermesi ile senaryo üzerinde sahip olduğu; İşleme hakkı (FSEK 21 Madde), Çoğaltma hakkı (FSEK 22 Madde), Yayma hakkı (FSEK 23 Madde), Temsil hakkı (FSEK 24 Madde), İşaret, ses ve /veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkı (FSEK 25 Madde), hakkını da kapsar şekilde senaryo üzerindeki tüm mali haklarını münhasıran SİNEHANE’ye yer, süre, sayı, içerik ve mecra kısıtlaması olmaksızın sınırsız ve süresiz devredeceğini taahhüt eder.
 7. Başvuran senaristin yukarıda sayılan taahhütlerine aykırı davranması ve yine yarışmada seçilen senaryosu için başka yapımcılarla anlaşması halinde elde edeceği gelirin tamamını SİNEHANE’ye vereceğini ve SİNEHANE’nin mahrum kaldığı karı ve olası zararlarını da karşılayacağını kabul beyan ve taahhüt eder.
 8. Başvuran sonuçların başvuru esnasında belirttiği e-posta’ya gönderilecek iletileri tebligat olarak kabul ve beyan eder.

YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışmanın başvuru ve sonuçlanmasına ilişkin tarihler  www.sinehane.com.tr üzerinden ilan edilecektir.

 

ÖDÜLLER

Birinciye 200.000TL

İkinciye 150.000TL

Üçüncüye 100.000TL.

 

18 AY İÇERİSİNDE SİNEHANE TEK TARAFLI TAKDİR HAKKI İLE İLK 3’E GİREN SENARYOLARA İLİŞKİN FİLM/LERİ ÇEKMEYE KARAR VERİR VE FİLM/LERİN YAPIM AŞAMASI TAMAMLANIRSA SENARYO SAHİBİ/LERİ EKSTRA 100.000 TL DAHA ÖDÜL ALMAYA HAK KAZANACAKTIR.

 

DEĞİŞİKLİK VE İPTAL

SİNEHANE yarışma ile ilgili iptal ve değişiklik haklarını saklı tutar.

SİNEHANE ödül töreni, teslim tarihi ve ödüllerin muhteviyatı gibi konularda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.