Kişisel Verileri Aydınlatma Metni

Veri sorumlusu Sinehane Film Prodüksiyon A.Ş. (“Veri sorumlusu”, “Sinehane”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat uyarınca kişisel verilerinizi işlemekte, işleme faaliyetlerine yönelik kanunlarda öngörülmüş tüm teknik ve idari tedbirleri alarak ve gizlilik ve güvenliğinize önem vererek gerekli korumaları sağlamaktayız.

1. HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZ İŞLENMEKTEDİR?

Sinehane tarafından gerçekleştirilecek senaryo yarışmasına katılmak üzere sinehane.com.tr internet sitesi üzerinde yer alan başvuru formunu doldurmak suretiyle paylaşacağınız,

 • ad-soyad ve T.C. kimlik numaranız,
 • telefon numaranız,
 • fotoğrafınız,
 • okulunuz ve bölümünüz,
 • özgeçmiş ve biyografi gibi kendinizi tanıttığınız yazı,
 • yaptığınız sektörel işler [paylaşmanız halinde],
 • yarışma için hazırladığınız senaryonuz

işlenmektedir.

Bu kapsamda, Sinehane, yukarıda belirtilen kişisel verilerinizi, KVKK ve ilgili mevzuatın çizdiği sınırlar çerçevesinde, KVKK’nın 4. maddesinde yer alan;

 • Hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olma,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
 • İşleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

ilkelerine uygun olarak işlemektedir.


Yarışmaya katılım sırasında paylaşacağınız senaryo içerisinde sizi ve/ veya üçüncü bir kişiyi belirli ya da belirlenebilir kılan kişisel veriler bulunabilir. Senaryonuzu paylaşmanız ile ilgili verilerin de yarışma kapsamında işlenebileceğini belirtmek isteriz. Üçüncü kişilere ait kişisel veriler bakımından ise ilgili kişilere bu kapsamda gerekli bilgilendirmeleri yaptığınız ve ilgili kişilere ait kişisel verileri bize aktarmaya yetkili olduğunuz kabul edilecektir.

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZ HANGİ AMAÇLARLA İŞLENMEKTEDİR?

Sinehane tarafından gerçekleştirilecek senaryo yarışmasına katılmak üzere sinehane.com.tr internet sitesi üzerinde yer alan başvuru formunu doldurmak suretiyle paylaşacağınız,

 • ad-soyad ve T.C. kimlik numaranızı, başvurular arasında ismen ayırt edilebilirliğin sağlanabilmesi, başvurular arasında aynı ad ve soyada sahip kişiler arasında ayırt edilebilirliğin sağlanabilmesi, yarışma sürecinin daha hızlı ve güvenilir yürütülmesini sağlamak, kazanmanız halinde muvafakatname ve diğer hukuki süreçlerin yürütülmesi ve senaryonuz kullanılarak çekilecek filmde adınızın belirtilmesi,
 • telefon numaranızı, başvurunuzun sonucu hakkında bilgilendirme yapılabilmesi ve yarışma ile ilgili konularda sizinle iletişime geçilebilmesi,
 • fotoğrafınızı, güncel fiziki görüntünün başvuruya eklenebilmesi ve başvurular arasında fiziki olarak ayırt edilebilirliğin sağlanabilmesi,
 • okulunuzu ve bölümüzü, eğitiminiz hakkınızda daha detaylı bilgi edinerek sizleri daha iyi tanıyabilmemiz ve bu şekilde yarışmaya uygunluğunuzun değerlendirilmesi,
 • özgeçmiş ve biyografi gibi kendinizi tanıttığınız yazınızı, hakkınızda daha detaylı bilgi edinerek sizleri daha iyi tanıyabilmemiz ve bu şekilde yarışmaya uygunluğunuzun değerlendirilmesi,
 • yaptığınız sektörel işleri [paylaşmanız halinde], hakkınızda daha detaylı bilgi edinerek bilgi birikiminizi öğrenebilmemiz ve bu şekilde yarışmaya uygunluğunuzun değerlendirilmesi,
 • yarışma için hazırladığınız senaryonuzu, yarışma kapsamında ödüle hak kazanıp kazanmayacağınıza ilişkin gerekli değerlendirmelerin yapabilmesi
  amaçları ile işlenecektir.

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZ NE ŞEKİLDE VE HANGİ HUKUKİ SEBEPE DAYANILARAK TOPLANMAKTADIR?

Kişisel verileriniz, Sinehane tarafından gerçekleştirilecek senaryo yarışmasına katılmak üzere sinehane.com.tr internet sitesi üzerinde yer alan başvuru formunu doldurmanız durumunda elektronik ortamda otomatik olan yollarla toplanmakta olup; otomatik olan yollarla işlenmekte ve ilgili kişisel verileriniz KVKK 5. maddesinde belirtilen;

 • hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için kişisel veri işlemesinin zorunlu olması,
 • başvuru formunda yer alan senaryoya ilişkin fikri hakların devrine ilişkin muvafakatnamenin kurulması ve/veya ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ve
 • ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Sinehane’nin meşru menfaatleri için kişisel veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenecektir.

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZ KİMLERE, HANGİ AMAÇLA AKTARILMAKTADIR?

Kişisel verileriniz;

 • Avukatlar, denetçiler, vergi danışmanları ile danışmanlık ve hizmet aldığımız diğer üçüncü kişilere; iş süreçlerimizi hukuka ve meşru menfaatlerimize uygun olarak yürütebilmemiz, olası bir yargı sürecinde kanuni hakkımızın kullanılması,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmî kurumlara, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına; hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi,
 • Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize; hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi, ve
 • Turkuvaz Medya Grubu şirketlerine, iş ve program ortaklarımıza, ifa yardımcılarımıza, tedarikçilerimize; yukarıda yer alan işleme amaçlarının gerçekleştirilebilmesi, iş süreçlerinde ve ürün ve hizmetlerin sunulmasında/ geliştirilmesinde destek alınabilmesi, saklama ve arşivleme faaliyetlerinin yürütülmesi ve altyapı ve teknik güvenliğinin sağlanabilmesi

amaçları ile KVKK’nın 8. maddesi hükümleri çerçevesinde aktarılabilecektir.

5. KİŞİSEL VERİLERİNİZE YÖNELİK HAKLARINIZ NELERDİR?

Kişisel verilerinizle ilgili olarak;

 1. a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. ç. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. d. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. e. KVKK’nın 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. f. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. ğ. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

KVKK’nın 11. maddesine göre belirtilen haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, iadeli taahhütlü mektup aracılığıyla veya şahsen veya noter aracılığıyla yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce bize bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz var ise elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle bize ulaşarak iletebilirsiniz.